Huisregels kamerverhuur

 • Wij hanteren een borgbedrag dat gelijkwaardig is aan 1 maand huur.
 • Het houden van huisdieren is niet toegestaan.
 • Huurbetaling dient altijd per vooruitbetaling te worden voldaan en vóór of op de eerste dag van de maand zijn bijgeschreven op rekening van de verhuurder.
 • Kamers worden gebruikt als woonruimte voor één persoon die werkend en/of studerend is.
 • Onderverhuur, samenwonen of bezoek ontvangen met het karakter van permanente medebewoning is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om de kamer via airbnb of andere boekingssites onder te verhuren.
 • Bij verlies van huissleutels zijn de kosten voor de huurder (vervanging van sleutels en eventueel vervanging slot(en)). Huurder mag niet zonder toestemming duplicaatsleutels van het pand of kamer laten maken en/of sloten vervangen.
 • Barbecueën op balkons (indien aanwezig) is niet toegestaan.
 • Huurders zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van de kamer c.q pand en het vrij houden van gangen e.d. i.v.m. brandveiligheid. Ieder jaar wordt het pand gecontroleerd door ambtenaren die belast zijn met de inspectie voor brandveiligheid. Indien er niet wordt voldaan aan het vrijhouden van de vluchtwegen komen de kosten van schoonmaak, eventuele kosten van containerplaatsing c.q. stortkosten, gezamenlijk voor rekening van de huurders. Er wordt geen weging in de schoonmaakkosten gemaakt (degene die het meeste afval heeft ingebracht), houdt er dus rekening mee dat ieder zijn gedeelte van de schoonmaakplicht nakomt.
 • Gebruik van gas, water en elektra dient binnen redelijke normen te worden gehouden. Ieder jaar vindt controle plaats, waarbij kosten voor nutsvoorzieningen worden vergeleken met resultaten van voorgaande jaren. Indien de kosten onevenredig hoog stijgen en niet conformeren aan de prijsstijgingen van de energiemarkt, vindt correctie van de all-in huurprijs plaats. (n.v.t. voor contract waarin de kale huur prijs wordt gehanteerd).
 • Normaliter kiezen bestaande bewoners een nieuwe huisgenoot via hospitatie. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden (geen recht van coöptatie).
 • Aan het einde van de huurperiode dient de huurder de kamer ter bezichtiging open te stellen tijdens hospitatie, dit in samenspraak met de bestaande huisgenoten.
 • Huurbetaling bij voorkeur o.v.v. naam, straatnaam, huisnummer en kamernummer.
 • Huurder dient wijziging van contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) door te geven aan verhuurder.
 • Opzegging dient schriftelijk (t.a.v. correspondentie adres) te worden gedaan met inachtneming van 1 maand, indien hieraan niet wordt voldaan wordt het borgbedrag ingehouden.
 • Na beëindiging huurcontract dienen bewoners zich uit te schrijven van het gehuurde adres bij de gemeentelijke basisadministratie en een kopie van inschrijving op een ander adres te verstrekken aan de verhuurder, pas daarna wordt (mits het gehuurde netjes en opgeruimd is achtergelaten) het borgbedrag geretourneerd aan de huurder.