Privacyverklaring

Privacyverklaring Greving Vastgoed

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018.

Greving Vastgoed is een onderneming met een werkgebied omvattende verhuur, beheer, aankoop en verkoop van onroerend goed. Samenhangend met het werkgebied van vastgoed is het van belang dat wij persoonsgegevens van de huurders en/of betrokkenen verwerken. D.m.v. deze verklaring maken wij het inzichtelijk dat wij de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig in beheer hebben, e.e.a. komt tot uiting in de onderstaande privacyverklaring waarin duidelijk wordt welk beleid, richtlijnen en/of protocollen door ons zijn opgesteld om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Verwerking van persoonsgegevens wordt door ons op een zorgvuldige, beveiligde en transparante wijze uitgevoerd en omvat het verwerken van gegevens van personen die een woning bij ons huren, kopen of in dienst zijn van Greving Vastgoed of op een andere manier klant of (externe) medewerker zijn van Greving Vastgoed. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties. In sommige gevallen kunnen wij u benaderen toestemming te verlenen voor expliciete doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken en plaatsen van foto’s op social media en/of onze website. Indien u toestemming verleent, kunt u desgewenst uw toestemming nadien weer intrekken door dit aan ons te melden.

Persoonsgegevens huurders / kopers:
Persoonsgegevens omvat informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Informatie betreft in ons geval het opvragen aan de betrokkene zelf van de volgende gegevens;

 • Volledige naam, geslacht, adres; telefoonnummer(s), e-mailadres; geboortedatum en plaats;
 • Een kopie identiteitsbewijs; BSN mag hierbij worden afgeschermd uit privacyoverwegingen;
 • Bankrekeningnummer (wordt automatisch verstrekt nadien er een betaling door bank is uitgevoerd);
 • In sommige gevallen (m.n. in geval van huurovereenkomst zelfstandige woonruimte kunnen wij overgaan tot opvragen van uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave);
 • Om een woonruimte te gunnen, kunnen wij gegevens opvragen omtrent gezinssamenstelling, bijvoorbeeld uit hoeveel personen uw gezin is opgebouwd;
 • Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 • Gegevens aangaande betalingsgedrag en gedrag als huurder.

Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Te denken valt hierbij aan het BSN nummer. Greving Vastgoed heeft persoonsgegevens nodig om de (huur- of koop)overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. De opgevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen en overeenkomen van een huur- of koopovereenkomst;
 • Verhuren, beheren en onderhouden van woningen, studentenkamers, studio’s appartementen en bedrijfsruimten;
 • Uitvoeren of laten uitvoeren van een inkomenstoets;
 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • Verwerken van meldingen omtrent overlast;
 • Meldingen aan instanties (te denken valt aan woonfraude);
 • Afhandelen van geschillen en klachten;
 • Communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
 • Inning van huursommen en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen;
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole.

Persoonsgegevens medewerkers en/of sollicitanten:
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en/of sollicitanten t.b.v. personeels- en salarisadministratie. Deze gegevens bestaan uit:

 • Volledige naam, geslacht, adres; telefoonnummer(s), e-mailadres; geboortedatum en plaats;
 • Een kopie identiteitsbewijs; BSN;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens met het oog op de (salaris)administratie van de aanwezigheid van de medewerker op de plaats waar de arbeid wordt verricht en de afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte (Greving Vastgoed mag geen medische gegevens verwerken van medewerkers);
 • Gegevens die in het belang van de medewerker worden opgenomen met het oog op de arbeidsomstandigheden;
 • Gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding;

De persoonsgegevens worden veelal door de betrokkene zelf verstrekt en verwerkt c/q gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Werving van kandidaat;
 • Beoordeling van geschiktheid van de kandidaat;
 • Gegevens noodzakelijk voor afhandeling personeelszaken;
 • Gegevens noodzakelijk voor opstellen salarisadministratie en het in handen stellen van derden (accountant) voor afhandeling van uitbetaling c.q. overdracht van gegevens voor wettelijke verplichting (te denken valt aan overdracht gegevens naar Belastingdienst)
 • Afhandelen van geschillen;
 • Uitvoering van accountantscontrole;
 • Uitvoering van (eventuele) aan ons opgelegde wettelijke verplichting. 

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Na het verstrijken van de bewaartermijnen, vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Voorvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen financieren (Wwft) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) zijn wij genoodzaakt om gegevens over cliëntonderzoek 5 jaar te bewaren. Administratieve gegevens (ten aanzien van rijksbelastingen) dienen tenminste 7 jaren te worden bewaard. Derhalve zullen wij gegevens aangaande huur, koop/verkoop en arbeid met een maximale termijn van 7 jaren bewaren. Na deze termijn zullen wij de gegevens uit onze administratie c/q database verwijderen alsmede zal het fysieke huurcontract worden vernietigd.

Beveiliging
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Wij zijn een kleine private organisatie met 3 medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, deze medewerkers zijn zich bewust van de regels omtrent gegevensbescherming. Deze medewerkers gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Gegevens delen met andere organisaties
Greving Vastgoed verwerkt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld aannemers.

Als een andere organisatie voor ons als primaire dienst persoonsgegevens verwerkt (zoals accountant), dan tekenen we een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staat waarvoor gegevens worden uitgewisseld en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, gemeente of de sociale verzekeringsbank met een wettelijke taak, kunnen informatie bij ons opvragen. We zijn in dat geval verplicht deze gegevens te delen.

Gegevensuitwisseling buiten de EU
Aangezien we ook huisvesting bieden aan buitenlandse studenten, zou het mogelijk kunnen zijn dat er gegevens worden opgevraagd door organisaties van buiten de EU. Greving Vastgoed heeft echter als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken en zal er geen gehoor worden gegeven aan het opvragen door instanties van buiten de EU. Mocht het echter wettelijk (wetgeving van binnen de EU) aan ons worden opgelegd om gegevens te verstrekken, zijn wij noodzakelijk gehoor te geven aan gegevensuitwisseling tussen organisaties van buiten de EU.

Privacyrechten
U heeft als betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en op overdracht ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u per email, via de website of schriftelijk indienen bij Greving Vastgoed. Wilt u een beroep doen op een recht of heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons.

Voor privacy gerelateerde vragen zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Greving Vastgoed
Hoofdweg 14
9761 EG Eelde
0622764199 – 0503133907
E-mail: info@grevingvastgoed.nl

Het recht op inzage
Wanneer u een verzoek tot inzage doet, krijgt u een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, bestaande uit:

 • de herkomst van de gegevens,
 • de eventuele derden welk uw gegevens hebben ontvangen,
 • doeleinden van de verwerking van de gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door Greving Vastgoed overlegd:

 • persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman;
 • persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet u zich eerst hebben gelegitimeerd. U kunt dit doen door langs te komen en een geldig legitimatiebewijs (het origineel) te tonen. U kunt ook een afgeschermde (uw BSN en foto verwijderd) kopie per e-mail opsturen met uw e-mail dat bij ons bekend is. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van verwijdering
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.

Recht op bezwaar
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u als betrokkene in bij de wet geregelde gevallen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. In het geval van direct marketing (zoals klantonderzoeken) hebt u altijd het recht van bezwaar. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Greving Vastgoed. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Greving Vastgoed is niet verplicht gehoor te geven aan een bezwaar als het verstrekken van gegevens door Greving Vastgoed wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming of een gesloten overeenkomst.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Greving Vastgoed kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

 

Privacyverklaring met betrekking tot website van Greving Vastgoed

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving/uitschrijving te verwezenlijken of op een storing te reageren. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens welk u achterlaat op onze website worden maximaal een half jaar bewaard.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen, hiervoor dient u ook een akkoord te geven als wij deze gegevens willen opslaan d.m.v het aanvinken van de bijbehorende checkbox. Indien er blijkt dat na uw inschrijving een huurovereenkomst wordt aangegaan, zullen de gegevens echter langer bewaard worden en verwijzen wij u naar onze pagina Algemene Privacyverklaring.

Recht op inzage en correctie
Nadat u uw identiteit heeft bewezen, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op correctie ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens via deze website worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Voor privacygerelateerde vragen kunt u ons bereiken op de volgende contactgegevens;
Greving Vastgoed
Hoofdweg 14
9761 EG Eelde
0622764199 – 0503133907

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Greving Vastgoed aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij Greving Vastgoed of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan

Greving Vastgoed. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Greving Vastgoed.